top of page
Crowd Cheering

De Kern van CDA Heumen

Het CDA in onze gemeente is een verbindende lokale politieke partij die er voor iedereen is. CDA-Heumen legt de verbinding  tussen mensen uit verschillende culturen, theoretisch of praktisch opgeleid en oud of jong. Door echt als een middenpartij op te treden werken wij toe naar een samenleving waarbij er voor iedereen plek is. Hierdoor worden extremiteiten aan de linker en rechter zijden van het politieke spectrum gemeden.

Hierbij werken wij vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Iedereen doet mee

 • Duurzaam

 • Oog en begrip voor elkaar

 • Elkaar aanspreken op daad en woord
   

De afgelopen jaren heeft onze gemeente voor grote uitdagingen gestaan. Zo hebben we fors gesneden in ons huishoudboekje als gevolg van de toename kosten in met name het sociale domein.

Net zoals in 2015 toen de gemeente Heumen haar sociale en menselijke kant liet zien toen er een beroep op ons werd gedaan met de opvang van bijna 3.000 vluchtelingen, hebben we ons ook in de afgelopen maanden daadkrachtig, begripvol en humaan opgesteld met de opvang van velen vluchtelingen uit Afghanistan. Mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, op de vlucht voor de Taliban, zijn in onze gemeente opgevangen en met de hulp en zorg van tientallen inwoners goed geholpen. Wij zijn er trots op dat de inwoners van de gemeente Heumen zich zo solidair hebben getoond met deze mensen. Ook in de toekomst staat het CDA ervoor dat we ontheemden tijdelijk thuis bieden binnen onze gemeente.

De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat de inwoners in onze gemeente veel oog hadden voor elkaar. Op het moment dat de Corona-epidemie opkwam en onze samenleving probeerde te ontkrachten zagen we vele (kleinschalige) activiteiten ontstaan waarbij het contact tussen onze inwoners centraal stond en er hulp aan elkaar werd geboden.

We kunnen als CDA met recht trots zijn op onze gemeente met haar inwoners. Met dit verkiezingsprogramma hopen wij tegemoet te komen aan de wensen die leven bij onze inwoners. Met een realistische blik, een open en transparante houding en het lef om onze nek in moeilijke tijden uit te steken, willen wij er zijn voor iedereen in onze gemeente.

U zal in dit programma niet lezen wat wij als partij voor ons zelf willen realiseren. Nee, wij hopen met dit programma aan uw wensen tegemoet te komen en onze gemeente voor de toekomst sterker en mooier te maken.

Het CDA is er voor iedereen!!

Onze Standpunten
Maatschappelijke Zorg

Iedereen die (maatschappelijke) hulp nodig heeft dient deze ook te krijgen. Hierbij wordt er goed gekeken naar hoe men ondersteund kan worden.  Hierbij staat de mens of de gewenste behandeling centraal en niet de prijs. Hierbij is het de ervaring dat dit uiteindelijk voor alle partijen gunstiger is.

Het CDA ziet een rol voor de gemeente weggelegd om mensen te wijzen op het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij het belangrijk is om “ oog voor elkaar” te hebben.

Binnen de gemeentelijke begroting krijgt het zorgdomein voorrang boven andere onderdelen van de begroting. Iedereen verdient de zorg die nodig is.

Werkgelegenheid en Economie

Het CDA erkent het belang van een sterke lokale en regionale economie! Het CDA vindt dat zelfstandige ondernemers, zzp-ers en het familiebedrijf in het MKB gesteund moeten worden in de toenemende 24-uurs economie.
arbeidsparticipatie
Wat werkgelegenheid betreft ziet het CDA voor iedereen een kans weggelegd om actief deel te nemen aan de maatschappij. De gemeente kan een rol spelen bij het bemiddelen tussen werklozen en bij-/omscholingscursussen. Ook uitkeringsgerechtigden kunnen een nuttige rol in de maatschappij spelen door vrijwilligerswerk te verrichten wat de kans op een betaalde baan groter maakt. Ook hier kan de gemeente een bemiddelende rol spelen.
Het CDA staat ervoor dat;

 • er een actief gemeentelijk beleid is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een (tijdelijke) baan te helpen

Lokale-/regionale economie


Het CDA staat ervoor dat Heumen een actieve en constructieve positie aanneemt binnen de regionale  samenwerkingsverbanden. Gemeente Heumen is een kleine gemeente en het merendeel van onze inwoners werkt buiten onze gemeente grenzen. Hierdoor hebben onze inwoners baat bij een sterke regionale/provinciale economie

De voordelen van een sterkere economische regio zijn meer werkgelegenheid, kansen voor zzp-ers en het MKB en meer onafhankelijkheid van de relatief grote zorg-/onderwijs- en overheidssfeer die onze regio tot op heden kenmerkt.

Financiën

Het CDA staat ervoor dat de gemeente Heumen een duurzaam gezond huishoudboekje heeft. Het CDA heeft als doel het financieel beleid van de gemeente Heumen zodanig te voeren dat;

 • de meerjarenbegroting leidt tot overschotten.

 • er geen extra lastenverzwaringen voor de burger hoeven te worden doorgevoerd.

 • overschotten in de jaarrekening dienen te worden gedoteerd aan de algemene reserve

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt heeft het financiële beleid ervoor gezorgd dat ons ozb-tarief in vergelijking tot het landelijk gemiddelde meer in de pas is gaan lopen. Kortom het niveau van onze gemeentelijke belastingen is gedaald.  Om deze reden vinden wij het verantwoord om het ozb-tarief de komende jaren weer gelijk op te laten lopen met de landelijke inflatie. Door deze indexatie zal het niveau van onze gemeentelijke belastingen gelijk blijven, of zelfs verder kunnen dalen.

Sport en Cultuur

Het verenigingsleven speelt een onmisbare rol in de maatschappij. In verenigingsverband ontmoeten mensen elkaar wat bijdraagt aan sociale samenhang, veiligheid, begrip en respect. Wij zijn er voor het verenigingsleven en stimuleren de breedtesport voor jong en oud.

 

Wij vinden het belangrijk dat:

 • de dorpshuizen in Heumen, Overasselt en Nederasselt gesteund worden. Indien nodig kan met projectsubsidies de exploitatie ontlast worden.

 • voorzieningen voor jongeren dienen volop aanwezig te zijn, van glijbaan, zandbak tot hangplek en Multi court. Wij staan ervoor dat in overleg met wijkverenigingen en buurtbewoners er voldoende voorzieningen worden gerealiseerd.

 • het voortbestaan van sporthal Overasselt te garanderen. Indien nodig is het CDA bereid om projectsubsidies te verstrekken.

Om deelname aan sportieve en culturele activiteiten ook voor mensen met een smalle beurs toegankelijk te houden, zijn wij groot voorstander van de “ Heumenkaart”. Hiermee kunnen mensen die het nodig hebben financiële ondersteuning krijgen van de gemeente zodat ook zij deel kunnen nemen aan tal van activiteiten. Toegankelijkheid voor kinderen tot leer- en sportvoorzieningen krijgt van ons de hoogste prioriteit.

Verder is het CDA voor behoud en investeringen in ons cultureel erfgoed. Hierbij kan de gemeente in samenspraak met cultuur organisaties meerjarenplannen opstellen en mee denken aan een passende financiering

Leefbaarheid en Voorzieningenniveau

De gemeente Heumen kent een hoog voorzieningenniveau waar iedereen gebruik van mag maken. Het CDA vindt het belangrijk dat het aanwezige voorzieningenniveau voor iedereen waardevol en toegankelijk is.
Wij maken ons sterk om de veelvuldigheid aan voorzieningen in onze gemeenten behouden en aanmoedigen.
Verder stimuleren wij  de aanleg van recreatief groen in de woonwijken zodat jongeren volop speelruimte hebben. Wij erkennen de  sociale functie van de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties in de kleine kernen. Graag gaan wij als CDA in gesprek met de verschillende besturen om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Indien nodig is het CDA voor het verstrekken van projectsubsidies om speciale activiteiten waarbij ontmoeting en sociale samenhang centraal staat te stimuleren.

Woningbouw

Als gemeenteraad hebben we besloten om de komende jaren in te zetten op enkele grootschalige woningbouwprojecten. Zo komen er in het centrum van Malden zo’n 160 appartementen in sociale, betaalbare en duurdere sfeer. Daarnaast staan wij als CDA positief tegenover een woningbouwproject als de Kanaalzone. Hiermee kunnen zo’n 700 woningen aan de kern Malden worden toegevoegd waarbij meer dan de helft bestaat uit woningen in de betaalbare klasse. Ook in Overasselt hebben we besloten om op plan Zilverberg een fors aantal woningen te bouwen.

Voor de dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt vinden wij verder dat de gemeente (binnen de ruimtelijke kaders) open moet staan voor particuliere initiatieven en CPO-projecten moet stimuleren. De komende jaren denken wij niet aan grootschalige woningbouw in de dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt, maar willen we wel betaalbare woningen bouwen voor starters in deze dorpen.

Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Om de opwarming van de aarde kan niemand heen. Omwille van de leefbaarheid voor van ons en onze toekomstige generaties vinden wij, dat iedereen binnen de gemeente Heumen een verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een meer duurzame wereld. Het CDA vindt het een taak van de gemeente om particuliere initiatieven die bijdragen aan een duurzamere milieuvriendelijkere maatschappij te stimuleren. Hierbij is ons motto: ”haalbaar en betaalbaar.”

Dit doen wij door het aanmoedigen van particuliere investeringen in zonnepanelen en woningisolatie. Met betrekking tot de energietransitie zullen wij als gemeente constructief bijdragen aan de plannen die de RES (een regionale beleidswerkgroep die zich richt op de energietransitie) samenstelt. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat er een verantwoorde verhouding tussen wind- en zonne-energie moet zijn. Hierbij staat de dialoog tussen de verschillende belanghebbenden (inwoners, initiatiefnemers, college- en raadsleden) centraal.

Uiteraard zijn wij als CDA ons bewust van onze bescheiden invloed op de besluitvorming, waar het gaat om grootschalige energieopwekking, maar zullen wij in dialoog met de provincie onze gemeentelijke belangen zo goed als mogelijk overbrengen.

Ons Buitengebied

De gemeente Heumen is een prachtige gemeente met mooie bossen, vennen en een schitterend buitengebied. Wij vinden dat lokale kleinschalige initiatieven (als boerencampings, boerderijwinkels, openbare exposities, bierbrouwerij, etc.) meer aandacht moeten krijgen waardoor Heumen gezien wordt als een gemeente waar het goed vertoeven is.

Om ons buitengebied vitaal en aantrekkelijk te houden zijn wij voor;

 • waardevolle natuur behouden en toegankelijk maken;

 • het opstellen van heldere kaders ten behoeve van passende woningbouw in ons buitengebied.

 • het uitbouwen van aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen tussen de verschillende kerkdorpen en het buitengebied voor onze inwoners.

 • het stimuleren van agrarische nevenactiviteiten die bijdragen aan het voortbestaan van de agrarische sector en een aantrekkelijk en vitaal buitengebied.

bottom of page